احلام المبدعين


منتدى المواضيع العامة الخارجية يحتوى هذا القسم على جلب المواضيع المفيدة للأعضاء و الزوار و التي ليس لها اقسام مخصصة في المنتدى

Reply
 
Thread Tools Display Modes
#1  
Old 09-06-2009, 10:50 AM
RSS
RSS is offline
لوني المفضل Cadetblue
 Userid : 13612
 Join Date : Jun 2009
 فترة الأقامة : 3175 يوم
 أخر زيارة : 02-10-2016 (02:35 PM)
 Posts : 109,646 [ + ]
 Reputation : 10
بيانات اضافيه [ + ]
33 Bien so xe cac tinh !!!?e de phân biet khi lai xe trên ?uong minh xin liet kê mot so quy ?inh ve bien so luu hành trên lanh tho VN
1./ Màu xanh chu trang là bien xe cua cac co quan hành chinh su nghiep:
- Truc thuoc chinh phu thi là bien xanh 80
- Cac tinh thành thi theo so cua cac tinh thành tuong ung (xem phan duoi)
2./ Màu ?o: Cap cho xe quân ?oi, xe cua cac doanh nghiep quân ?oi là bien 80 màu trang.
Bien so quân ?oi voi 2 chu cai ?au tiên là viet tat cua:
A=Quân ?oàn, vi du AA là Quân ?oàn 1, AB là Quân ?oàn 2
B=Bo tu lenh, vi du BT là BTLtang thiet giap, BD là BTL?ac công, BH là BTLhoa hoc.
H=Hoc vien
K=Quân khu, vi du KA Quân khu 1, KB quân khu 2, KT quân khu Thu ?ô
T=Tong cuc, TC tong cuc chinh tri, TH Tong cuc Hau can
Q=Quân chung, QP qc phong không, QK quân chung không quân
(cac chu viet nghiêng không chinh xac ?âu nhé, bac nào co quy ?inh chinh xac thi bo xung)
3./ Màu vàng: Cap cho xe thuoc bo tu lenh biên phong (lâu roi không thay không biet ?a thay ?oi chua)
4./ Màu trang voi 2 chu và nam so là bien cap cho cac ?oi tuong co yeu to nuoc ngoài.
NG là xe ngoai giao
NN là xe cua cac to chuc, ca nhân nuoc ngoài
3 so o giua là ma quoc gia, 2 so tiep theo là so thu tu
xe so 80 NG xxx-yy là bien cap cho cac ?ai su quan, thêm gach ?o o giua và 2 so cuoi là 01 là bien xe cua tong lanh su (bat kha xâm pham) riêng bien này khi thay xe thi giu lai bien ?e lap cho xe moi.
Màu trang cap cho tu nhân và doanh nghiep, 2 so ?au theo thu tu cac tinh, 4 so cuoi là so thu tu cap ngau nhiên nhung co the “xin” neu thich so ?ep
Quy ?inh bien so cua 64 tinh thành:
11 - Cao Bang
12 - Lang Son
13 - Bac Ninh và Bac Giang (truoc kia là tinh Hà Bac, hien ?a bo nhung con mot so xe cu van ?e bien này)
14 - Quang Ninh
15,16 - Hai Phong
17 - Thai Binh
18 - Nam ?inh
19 - Phu Tho
20 - Thai Nguyên
21 - Yên Bai
22 - Tuyên Quang
23 - Hà Giang
24 - Lào Cai
25 - Lai Châu
26 - Son La
27 - ?ien Biên
28 - Hoa Binh
29,30,31,32 - Hà Noi
33 - Hà Tây
34 - Hai Duong
35 - Ninh Binh
36 - Thanh Hoa
37 - Nghe An
38 - Hà Tinh
43 - ?à Nang
47 - ?ac Lac
48 - ?ac Nông
49 - Lâm ?ong
50 ?en 59 - TP. Ho Chi Minh
60 - ?ong Nai
61 - Binh Duong
62 - Long An
63 - Tien Giang
64 - Vinh Long
65 - Can Tho
66 - ?ong Thap
67 - An Giang
68 - Kiên Giang
69 - Cà Mau
70 - Tây Ninh
71 - Ben Tre
72 - Bà Ria - Vung Tàu
73 - Quang Binh
74 - Quang Tri
75 - Hue
76 - Quang Ngai
77 - Binh ?inh
78 - Phu Yên
79 - Khanh Hoa
80 - Cac ?on vi kinh te thuoc TW (hàng không)
81 - Gia Lai
82 - KonTum
83 - Soc Trang
84 - Trà Vinh
85 - Ninh Thuan
86 - Binh Thuan
88 - Vinh Phuc
89 - Hung Yên
90 - Hà Nam
92 - Quang Nam
93 - Binh Phuoc
94 - Bac Liêu
95 - Hau Giang
97 - Bac Can
98 - Bac Giang
99 - Bac Ninh
?OI VOI HCM
A: Q.1 (cu)
B: Q.3 (cu)
C: Q.4 (cu)
D: Q.10 (cu)
E: Nhà Bè
T: Q1
F: Q3
Z: chan là Q4; le là Q7
H: Q5
K: Q6
L: Q8
M: Q11
N: Binh Chanh
P: Tân Binh
R: Phu Nhuan
S: Binh Thanh
U: Q10
V: Go Vâp
X: Thu ?uc, Q2,Q9
Y: Q12, Hoc Môn và Cu Chi
Theo tên ?ia danh (thu tu ABC) thi no nhu the này :
An Giang 67
Bà Ria - Vung Tàu 72
Bac Liêu 94
Bac Giang 98
Bac Kan 97
Bac Ninh 99
Ben Tre 71
Binh Duong 61
Binh ?inh 77
Binh Phuoc 93
Binh Thuan 86
Cà Mau 69
Cao Bang 11
Can Tho 65
?à Nang 43
?ac Nông 48
?ak Lak 47
?ien Biên
?ong Nai 60
?ong Thap 66
Gia Lai 81
Hà Giang
Hà Nam 90
Hà Noi 29-32
Hà Tây 33
Hà Tinh 38
Hai Duong 34
Hai Phong 15.16
Hau Giang 95
Hoà Binh 28
Hung Yên 89
Kiên Giang 68
Kon Tum 82
Khanh Hoà 79
Lai Châu 27
Lang Son 12
Lào Cai 24
Lâm ?ong 49
Long An 62
Nam ?inh 18
Ninh Binh 35
Ninh Thuan 85
Nghe An 37
Phu Tho 19
Phu Yên 78
Quang Binh: 73
Quang Nam 92
Quang Ninh 14
Quang Ngai 76
Quang Tri 74
Soc Trang 83
Son La 26
Tây Ninh 70
Tien Giang 63
Tp. Ho Chi Minh 50-59
Tuyên Quang 21
Thai Binh 17
Thai Nguyên 20
Thanh Hoa 36
Thua Thiên - Hue 75
Trà Vinh 84
Vinh Long 64
Vinh Phuc 88
Yên Bai 23
Cà Mau 69
Bien ?o cua Bo Quoc Phong
AT … Binh ?oàn 12

AD … Quân ?oàn 4 , Binh ?oàn cuu long
BC … Binh chung Công Binh
BH … Binh chung hoa hoc
BT … Binh chung thông tin liên lac
BP …. Bo tu lenh biên phong
HB … Hoc vien luc quân
HH …Hoc vien quân y
KA .. Quân khu 1
KB … Quân khu 2
KC … Quân khu 3
KD … Quân khu 4
KV … Quân khu 5
KP … Quân khu 7
KK … Quân khu 9
PP… cac quân y vien
QH … Quân chung hai quân
QK , QP … Quân chung phong không không quân
TC … Tong cuc chinh tri
TH … tong cuc hau can
TK …. Tong cuc công nghiep quoc phong
TT … Tong cuc ky thuat
TM … Bo tong tham muu
Nhung xe mang bien 80 gom co:
Cac Ban cua Trung uong ?ang; Van phong Chu tich nuoc; Van phong Quoc hoi; Van phong Chinh phu; Bo Công an; Xe phuc vu cac ?ong chi uy viên Trung uong ?ang công tac tai Hà Noi và cac thành viên Chinh phu; Bo ngoai giao; Vien kiem soat nhân dân toi cao; Toà an nhân dân toi cao; ?ài truyen hinh Viet Nam; ?ài tieng noi Viet Nam; Thông tan xa Viet Nam; Bao nhân dân; Thanh tra Nhà nuoc; Hoc vien Chinh tri quoc gia; Ban quan ly Lang, Bao tàng, khu Di tich lich su Ho Chi Minh; Trung tâm luu tru quoc gia; Uy ban Dân so ke hoach hoa gia ?inh; Tong công ty Dau khi Viet Nam; Cac ?ai su quan, to chuc quoc te và nhân viên;Nguoi nuoc ngoài;Uy ban Chung khoan Nhà nuoc; Cuc Hàng không dân dung Viet Nam; Kiem toan nhà nuoc توقيع : RSS


Reply With Quote
Sponsored Links
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT. The time now is 01:02 AM.

converter url html by fahad7Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
دعم Sitemap Arabic By
جميع الحقوق محفوظة لموقع أحلام المبدعين
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189